Stanovy občianskeho združenia dobré m(i)esto o.z.

Článok I.
Základné ustanovenia

1. Tieto stanovy upravujú právne pomery a práva a povinnosti členov občianskeho združenia dobré m(i)esto o.z.
2. Občianske združenie má právnu subjektivitu.
3. Občianske združenie je založené na princípe dobrovoľnosti, je apolitické a jeho členom sa môže stať každý bez rozdielu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnostnej alebo etnickej menšine, majetku, rodu alebo iného postavenia.
4. Občianske združenie sa zriaďuje na dobu neurčitú.

Článok II.
Názov a sídlo občianskeho združenia

1. Názov občianskeho združenia: dobré m(i)esto o.z.
2. Sídlo občianskeho združenia: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Článok III.
Cieľ činnosti občianskeho združenia

1. Základnými cieľmi činnosti občianskeho združenia je podpora, rozvoj a zabezpečovanie projektov komunitného charakteru na podporu zvýšenia kvality života obyvateľstva v mestách, v ktorých jeho členovia pôsobia, ako aj ochrana, tvorba a zveľaďovanie životného prostredia, zachovanie a obnovovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, najmä realizáciou investičných projektov za účelom skvalitnenia životného prostredia. Cieľom občianskeho združenia je aj prispievanie k skultúrneniu a skvalitneniu verejných priestorov a napomáhanie k vytváraniu reprezentatívnych, bezpečných a funkčných verejných priestranstiev.
2. Ďalšími cieľmi činnosti občianskeho združenia je podpora revitalizácie, obnovy, skultúrnenia a skrášlenia verejných priestranstiev ako aj podpora vytvorenia, rozširovania parkov a iných zelených plôch v mestskom prostredí otvorených pre širokú verejnosť. Cieľom občianskeho združenia je aj zvyšovanie celkovej kvality života v mestskom prostredí, napomáhanie vytvárania kvalitného, príjemného a hlavne funkčného verejného priestoru, podpora trvalo udržateľných aktivít a ochrana životného prostredia.
3. Občianske združenie je oprávnené najmä organizačne a materiálne zabezpečovať pomoc, podporu a iné aktivity v súlade s cieľmi svojej činnosti, na ktoré bolo založené, a to tak samostatne, ako aj s inými občianskymi združeniami, nadáciami alebo s inými tretími osobami.
4. Občianske združenie bude za týmto zámerom podporovať a samostatne vyvíjať aktivity v súlade s cieľmi, na ktoré bolo založené.
5. Občianske združenie bude vrámci svojej verejnoprospešnej činnosti prostredníctvom vybraných komunitných projektov ponúkať pomoc konkrétnej fyzickej osobe alebo právnickej osobe vrátane samosprávnych jednotiek, a to napríklad formou zabezpečenia poskytnutia práce alebo know-how v oblasti zveľaďovania zanedbaných miest. Občianske združenie má za cieľ personálne pokrývať vybrané aktivity vo vyššieuvedených oblastiach, ako aj podporovať vzťah verejnosti k danej lokalite a vzdelávať k zodpovednosti za životné prostredie v ktorom žijú a pôsobia jednotlivé fyzické, ako aj právnické osoby.
6. Občianske združenie pri plnení svojich cieľom komunikuje a spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy.
7. Občianske združenie nadväzuje kontakty a spoluprácu s podobne zameranými domácimi a zahraničnými fyzickými a právnickými osobami.

Článok IV.
Orgány občianskeho združenia, spôsob ich ustanovovania a ich právomoci

1. Orgánmi občianskeho združenia sú:
a) Zhromaždenie členov občianskeho združenia (ďalej len „Zhromaždenie“),
b) Rada občianskeho združenia (ďalej len „Rada“),
c) Predseda občianskeho združenia (ďalej len „Predseda“).
2. Zhromaždenie je spoločné stretnutie členov občianskeho združenia.
3. Členom občianskeho združenia môžu byť fyzické aj právnické osoby. Členstvo v občianskom združení vzniká zápisom do zoznamu členov občianskeho združenia na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá súhlasí so stanovami občianskeho združenia. Členstvo zaniká úmrtím alebo zánikom člena; alebo jeho vystúpením zobčianskeho združenia; alebo vylúčením pre neplnenie členských povinností alebo porušovanie platných právnych predpisov; alebo zánikom občianskeho združenia.
4. Členovia občianskeho združenia majú právo:
a) zúčastňovať sa na činnosti a aktivitách občianskeho združenia,
b) byť volení do volených orgánov občianskeho združenia,
c) predkladať návrhy na činnosť a aktivity občianskeho združenia a návrhy uznesení, o ktorých budú rozhodovať volené orgány občianskeho združenia,
d) byť informovaní o zámeroch, činnosti a hospodárení občianskeho združenia.
5. Predseda zvolá Zhromaždenie najneskôr do tridsať dní, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov občianskeho združenia. Zhromaždeniu predsedá Predseda. Každý člen Zhromaždenia má jeden hlas.
6. Členovia občianskeho združenia sú povinní:
a) dodržiavať stanovy občianskeho združenia,
b) plniť uznesenia orgánov občianskeho združenia.
7. Rada je najvyšším voleným orgánom občianskeho združenia. Rada má najmenej štyroch členov. Prvými členmi Rady sú členovia prípravného výboru občianskeho združenia. Rada zasadá spravidla raz za kalendárny rok. Radu zvoláva Predseda alebo ktorýkoľvek člen Rady. Rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Rady, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak. Každý člen Rady má jeden hlas.
8. Do výlučnej pôsobnosti Rady patrí:
a) rozhodovanie o základnom smerovaní a programe činnosti občianskeho združenia, b) rozhodovanie o zmenách stanov občianskeho združenia,
c) voľba a odvolávanie Predsedu,
d) voľba nového člena Rady z členov občianskeho združenia a odvolanie člena Rady, e) rozhodnutie o založení pobočky občianskeho združenia,
f) rozhodnutie o zániku pobočky občianskeho združenia,
g) rozhodnutie o menovaní a odvolaní vedúceho pobočky občianskeho združenia,
h) rozhodnutie o zániku občianskeho združenia,
i) rozhodovanie o ďalších veciach, ktoré si Rada vymieni na svojom zasadnutí.
9. Predseda je výkonným a štatutárnym orgánom občianskeho združenia. Predsedom môže byť len fyzická osoba, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Za prvého Predsedu občianskeho združenia dobré m(i)esto o.z. je ustanovená Magdaléna Podolanová. Predseda koná a rozhoduje vo všetkých veciach, ktoré nie sú vpôsobnosti ostatných orgánov občianskeho združenia.
10. Vmene občianskeho združenia koná Predseda samostatne. Podpisovanie za občianske združenie sa uskutočňuje tak, že k názvu občianskeho združenia pripojí Predseda svoj podpis.

Článok V.
Pobočky občianskeho združenia

1. Občianske združenie je oprávnené zakladať pobočky občianskeho združenia.
2. V mene pobočky občianskeho združenia koná vedúci pobočky.
3. Pobočka samostatne hospodári so zverenými prostriedkami a so zvereným majetkom v súlade s týmito stanovami a platnými právnymi predpismi. Pobočka predkladá občianskemu združeniu správu o hospodárení so zverenými prostriedkami a so zvereným majetkom za kalendárny rok, a to minimálne raz ročne najneskôr do 31.januára

Článok VI.
Zásady hospodárenia

1. Príjmy občianskeho združenia tvoria najmä členské príspevky, dotácie, granty, dary, príjmy z vlastnej činnosti a iné príjmy dosiahnuté v súlade s platnými právnymi predpismi.
2. Členské príspevky sú dobrovoľné.
3. Výdavkami občianskeho združenia sú najmä:
a) výdavky na podpory, pomoc, činnosti a aktivity, ktoré sú v súlade s cieľmi občianskeho združenia podľa jeho stanov,
b) výdavky na správu občianskeho združenia.
4. Občianske združenie hospodári so svojím majetkom v súlade s platnými právnymi predpismi.

Článok VII.
Zánik občianskeho združenia

1. Občianske združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.
2. Pri zániku občianskeho združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie, kde:
a) pri zániku združenia podľa bodu 1 písm. b/ tohto článku vykoná majetkové vysporiadanie likvidátor určený Predsedom,
b) pri zániku združenia podľa bodu 1 písm. b/ tohto článku vykoná majetkové vysporiadanie likvidátor určený ministerstvom.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Občianske združenie vzniká registráciou.
2. V mene občianskeho združenia až do vytvorenia orgánov občianskeho združenia koná prípravný výbor.
3. Tieto stanovy sú platné dňom ich schválenia.